Hỗ Trợ Trực Tuyến

TIN TỨC

Unit 09: Phân Động Từ - Động Tính Từ

1. Định nghĩa: Phân động từ là từ do động từ tạo ra và nó có đặc tính như một tính từ.

2. Các dạng của Phân động từ:
  ACTIVE
(Chủ động)
PASSIVE
(Bị động)
a/ PRESENT ..... writing being written
b/ PAST ..... writing written
c/ PERFECT ..... having written having been written
 
3. Phân động từ đi cùng với tân ngữ, hoặc tân ngữ + tính từ của nó, gọi là phân động từ.
Ví dụSitting at the window, he thought of his girl friend.
Watching the white clouds, she felt very sad.
Phân động từ có dạng sau:
a/ V-ing + phân từ: Tức là verb thêm đuôi ING vào cuối
b/ Quá phân từ : Mà được tạo thành bằng cách thêm ED vào sau Động từ bất quy tắc, còn Những động từ Bất qui tắc thì phải học thuộc lòng, và Cột cuối cùng là Past Particple (PII).

4. Theo luật chung:
4.1. Present Participle:
Hiện phân từ của động từ đều tận cùng bằng (+ING) visiting going, ending, walking, ...
a. Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING:
work - working
drink - drinking
b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:
cut - cutting
run - running
c. Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING
tie - tying
die - dying
lie – lying

4.2 Về quá khứ phân từ:
4.2.2: Có quy tắc (Regular verbs).
a. Nếu động từ có E câm ở cuối, ta bỏ E đi rồi mới thêm -ING:
invite - invited
smile - smiled
b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, và trước phụ âm mà có một nguyên âm , ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING:
rub - rubbed
stop - stopped
c. Nếu động từ có kết thúc Y, ta đổi Y thành IE rồi mới thêm ED.
study - studied
carry – carried

4.2.3: Có quy tắc (Irregular verbs).
(Xem Phần 3 (b) trên đây - Bảng động từ bất quy tắc.)
5. Phân động tự có thể dùng làm tĩnh từ thực sự
Ví dụ:
Working woman (đứa bé tươi cười)
Sleeping child (thằng bé đang ngủ)
Broken glass (cái ly vỡ)

6. Trạng từ có gốc từ Phân động từ:
a. Thêm LY thì thành trạng từ :
mockingly (một cách chế nhạo).
undoubtedly ( một cách chắc chắn - không nghi ngờ).
b. Chia ở lối so sánh sẽ giống như các tính từ có nhiều âm tiết (đa âm), bằng MORE và MOST.
Ví dụ:
It is difficult to find a more charming partner.
He is considered the most admired person of those.
c. Dùng làm danh từ khi có mạo từ THE đứng trước.
Ví dụ:
He is not more among the living.
It was very difficult to find him among the wounded at the battlefield.
7. Phân động từ dùng để:
a. Động từ tiếp diễn sau "TO BE".
b. Dùng sau động từ về tri giác như: see, hear, feel, etc... thay cho infinitive để chỉ việc đang diễn tiếp.
Ví dụ:
Do you hear her calling?
Did you see the girls walking in the park?
I saw them walking in the park very late last night.
c. Chỉ một việc đồng thời xảy ra với động từ chính:
Ví dụ:
He came running to see his close girlfriend.
Step by step, they followed dancing.
d. Chỉ một việc cùng xảy ra hoặc ngay trước việc khác
Ví dụ:
He came to visit her, bringing his son with him.
Hearing the noise outside, we rush out of the room at once.

8. Phân động từ có thể dùng làm tính từ để bổ nghĩa cho danh từ ấy.
Ví dụ:
The boy wearing the blue jeans is his son.
Taking morning exercise everyday, you can improve your health.
Having been built, the ship was checked carefully.

9. Không dùng Phân động từ làm động từ:
Ví dụ:
1- He typed a letter. (sai)
He has typed a letter. (đúng)
2- The children going downstairs. (sai)
The children are going downstairs. (đúng)TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VẠN HẠNH
Cơ sở 1: 80B, Thành Thái, Q10 . Tp,HCM
ĐT: 0822.364.888, Ms Hạnh 0947.247.778 
 

Các tin khác

 • Unit 10: Câu Điều Kiện

  Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả.

 • Unit 08: Liên Từ

  1. Định nghĩa: Liên từ là từ dùng để nối các từ loại, cụm từ hay mệnh đề.

 • Unit 07: Thán Từ

  1. Định nghĩa: Thán từ là một âm thanh phát ra hay tiếng kêu xen vào một câu để biểu lộ một cảm xúc động

 • Unit 06: Động Từ Bất Quy Tắc

  Hầu hết các ngôn ngữ đều có các động từ bất quy tắc. Tiếng Anh cũng không là một ngoại lệ. Nhưng có những cách nhanh chóng

 • Unit 05: Tỉnh Lược - Rút Gọn

  Dưới đây là các thể tĩnh lược chính trong tiếng Anh.

 • Unit 04: Giới Từ

  1. Định nghĩa: Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ ...

 • Unit 03: So Sánh

  1. So sánh ngang/bằng nhau.\r\nHình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm \"as\" vào trước và sau tính từ:\r\nAS + adj/adv +AS

 • Unit 02: Tính Từ

  1. Định nghĩa: Tính từ là từ dùng đẻ phẩm định cho danh từ bằng cách miêu tả các dặc tính của sự vật mà danh từ đó đại diện

 • Unit 01: Mạo Từ

  Mạo từ trong tiếng Anh chỉ gồm ba từ và được phân chia như sau: